Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.janckulik.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú platné pre internetový obchod: www.fotopasce.com, ktorého prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je

 

Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R, podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia

IČO: 32 730 756

DIČ: 1020467910

IČ DPH: SK1020467910

Číslo živnostenského registra: 507-1930

Miesto podnikania Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo
Registrovaný na Okresnom úrade Námestovo, odbor živnostenského podnikania (ďalej len „predávajúci“)

 

Ďalšie údaje na predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné:
e-mail: satir@janckulik.sk
tel. č.: 0905581070

 

Odoslaním objednávky kupujúci (alebo v týchto Obchodných podmienkach označený taktiež ako zákazník) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.janckulik.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a následne už len odošlete objednávku - kliknutím na tlačidlo „záväzne objednať, objednávka je s povinnosťou platby“. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 7 pracovných dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra a záručný list.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.


2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

• dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
• dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
• zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru. Kuriér doručí zásielku do 1-2 pracovných dní od expedovania.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom).

Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je podľa nasledujúcej tabuľky:

Spôsob platby a dodania

Suma

Osobný odber, platba v hotovosti alebo kartou

0 Eur

Doprava kuriérom, platba na dobierku

7 Eur

Slovenská pošta, platba na dobierku

6 Eur

Doprava kuriérom, platba vopred

5 Eur

 

*Uvedené ceny sú vrátane DPH platia pre Slovenskú republiku.

     

Doručenie kuriérom má viacero výhod:
• doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)
• doručenie vždy priamo do Vašich rúk - domov alebo do práce
• možnosť sledovať cez internet, kde sa momentálne Vaša zásielka nachádza
• v cene aj poistenie balíka do hodnoty 1 000 eur
• v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene

Predávajúci dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, napr. pri vyššej váhe objednaného tovaru resp. zmeny cenníkových služieb prepravných spoločností. V týchto prípadoch bude informovať zákazníka individuálne o cene prepravy a bude vyžadovať osobitné potvrdenie objednávky.

 

6. Zrušenie objednávky

Zákazník je oprávnený stornovať objednávku (t.j. odstúpiť od zmluvy), predmetom ktorej nie je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek zákazníka, ešte pred tým, než mu bol tovar doručený bez udania dôvodu podľa podmienok uvedených v čl. 7 (vrátenie tovaru) nižšie. Inštrukcie pre stornovanie objednávky: Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Pre ďalšie inštrukcie pozrite čl. 7 týchto obchodných podmienok. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

7. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pre vylúčenie pochybností, zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej nie je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek zákazníka, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a to až do momentu uplynutia lehoty stanovenej na odstúpenie od zmluvy po prevzatí tovaru.

 

Ak zákazník v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi predávajúcemu, že od kúpnej zmluvy odstupuje a zároveň tovar v tejto lehote, najneskôr do 14 – tich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, vráti, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu bol doručení spolu s potvrdením objednávky, čím môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

 

7.1 Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

 

7.2 Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.).

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy v PDF


Zákazník v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R, Hviezdoslavovo nám.201, 029 01 Námestovo.

Tovar zasielajte prosím v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:
• tovar v originálnom balení, nepoškodený
• originál záručný list
• originál faktúru
• kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra (kôli dátumu doručenia)
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame Vám zaslaný tovar poistiť.

 

Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol zaslaný ako vrátený tovar a to bankovým prevodom na číslo účtu uvedené vo formulári na odstúpenie od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na vrátenie kúpnej ceny v skoršej lehote, napr. hneď po odstúpení od zmluvy, ak tovar ešte nebol expedovaný, ale kúpna cena za tovar už bola zaplatená.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

 

8. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Záručný servis kupujúci vybavuje u predávajúceho. Informácie o pozáručnom servise poskytneme na vyžiadanie e-mailom.

 

9. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu predávajúceho - Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R, Hviezdoslavovo nám.201, 029 01 Námestovo. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, originál záručný list, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
• prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
• znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
• vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
• zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
• prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
• pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
• mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka sa nevzťahuje ani na predpokladanú dĺžku životnosti batérie, ani na opotrebovanie skla, puzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

10.Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri mojehodinky.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .

V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru,telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu mojehodinky.sk. V prípade, že ste registrovaný na janckulik.sk a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať , môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Login - "Vaše udaje".

Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach janckulik.sk na dobu neurčitú.

O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na janckulik.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese satir@janckulik.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu janckulik.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Cieľom zákona č.39112015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov je vytvorenie novej možností pre spotrebiteľov riešiť' svoj spor s

predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi

nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim

o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská

obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, do znamená, že bude oprávnená

riešiť' aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich

zo zmlúv poskytovaní finančných služieb.

V zmysle zákona č. 39112015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov upozorňujeme, že spotrebiteľ' musí využiť' všetky zákonom dané

možností pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatni

si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon i. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov sa ďalej nevzťahuje na spory:

o v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,

. pracovno - právneho charakteru,

o súvisiace so službami všeobecného záujmu

o súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

o súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou

vysokou Školou alebo štátnou vysokou školou,

 finančné služby.

Spotrebiteľ' bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, do využije všetky

možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť' sa na subjekt alternatívneho rie5enia sporu, ktorého hodnota

bude vyšsia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory ,,domáceho', ale aj na spory

,,cezhraničné", t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na uzemi SR.

Subjekt alternativneho riešenia sporu ukonči spor do 90 dni odo dňa jeho začatia pričom o predĺžení

lehoty o 30 dni (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebitel' nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak

porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť' podať' návrh na príslušní subjekt. Nevylučuje to

možnosť' riešiť' svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon

vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať' pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by

poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mat' vplyv na jej nestrannosť', resp. by mohlo

dôjsť' ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať' účastníkov tohto sporu. Poverená osoba

navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť' viest' cely spor k tomu, aby sa

dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnúť dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej

lehote sa môžu rozhodnúť', či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení

sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo

ohrozený práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá

záväznú povahu, avšak veľmi významné môže pomôcť' spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať' svojich

práv súdnou cestou. Spotrebiteľ' má možnosť' ukončiť' účasť' na alternatívnom riečni sporu v

ktoromkoľvek štádiu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na stránke Ministerstva

hospodárstva SR - www.mhsr.sk

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 26.11. 2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

 

Copyright 2017 - 2024 © www.fotopasce.com