Obchodné a reklamačné podmienky, poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na dieľku

Úvod Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu) www.fotopasce.com ( www.termovizie.eu )

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov a úvodné ustanovenia

1.                  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikajú na základe kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu obchodníka.

2.                  Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) a predávajúcim je Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo, IČO: 32730756, IČ DPH: SK1020467910.  Registrovaný na Okresnom úrade Námestovo, odbor živnostenského podnikania. Číslo živnostenského registra: 507-1930 (ďalej len „prevádzkovateľ“ a/alebo „obchodník“).

Kontakty Prevádzkovateľa – miesto podnikania: Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo, tel: 0905 581 070 email: satir@janckulik.sk

3.                  Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) prostredníctvom webového rozhrania www.fotopasce.com ( www.termovizie.eu), (ďalej len „internetový obchod“).

4.                  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobkov a záruky poskytovanej zo strany predávajúceho na tieto výrobky.

5.                  Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

6.                  Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

7.                  Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

8.                  Všetky objednávky prijaté cez internetové stránky prevádzkovateľa sú považované za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky a následne vo vystavenej faktúre. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach prevádzkovateľa v deň objednania tovaru.

9.                  Kupujúci týmto plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

10.              Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

 

Definície

1.                  Orgánom  dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk (ďalej len „orgán dozoru“)

2.                  E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia (ďalej len „e-shop“).

3.                  Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová) (ďalej len „tovar“ alebo „služba“).

Článok II.
Cena

1.                  Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane  20 % DPH.

 

2.                  Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v potvrdení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili,

3.                  V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky a spotrebiteľ bude o nich prehľadne a jasne informovaný.

4.                  V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka.

5.                  Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Článok III.
Objednávka

 

1.                  Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu a stlačením tlačidla „objednať s povinnosťou platby“. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.                  Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. 

3.                  Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.

4.                  Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.

5.                  Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

6.                  V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Článok IV
Platobné podmienky

 

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
 • platba pri osobnom prevzatí na  adrese sídla predávajúceho uvedenej v I bode 2
 • platba vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 • zľavu za opakovaný nákup,
 • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V
Dodacie podmienky

1.                  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa zaslania potvrdenia o objednávke podľa čl. 3 ods. 4 (moment uzavretia zmluvy) objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.                  Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3.                  Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

4.                  Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5.                  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.                  Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. , Na skalu 504/3, 013 41 Dolný Hričov
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 , 975 99 Banská Bystrica 1
 • osobne na zvolenej prevádzke v objednávke
 • vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1.                  Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

 • pri doprave kuriérom na adresu s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu pri nákupe do 299,- € – 5 €
 • pri doručení na pobočku pošty „Balík na poštu“ s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu pri nákupe do 299,- € - 4€
 • pri doprave kuriérom na adresu s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu pri nákupe do 299,- € – 7 €
 • pri doručení na pobočku pošty „Balík na poštu“  s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu pri nákupe do 299,- € - 6€

2.                  Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

3.                  Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4.                  Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII
Prevod vlastníckeho práva
:

1.                  Vlastnícke právo, nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

 

 

Článok VIII
Storno kúpnej zmluvy

 

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 1 hodiny od vzniku kúpnej zmluvy. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy týmto nie je dotknuté.

 

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1.                  Obchodník je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností  obchodníka vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Obchodník nie je povinný vrátiť platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi.

2.                  Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u obchodníka v listinnej podobe alebo emailom na adrese satir@janckulik.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, zašle tovar spoločne s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením:

(i) mena a priezviska kupujúceho;

(ii) adresy kupujúceho;

(iii) čísla objednávky;

(iv) dátumu objednania; a

(v) čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

3.                  Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi.

4.                  Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy prostredníctvom formulára obchodník bezodkladne zašle kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení.

5.                  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má obchodník voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. obchodník má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

6.                  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

7.                  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok obchodníkovi uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.                  Obchodník sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy obchodníkovi. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť obchodníkovi.

9.                  Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady, a to v lehote 14 dní odo dňa doručeniu oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim ak bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou.

 

10.              V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a obchodník nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu.

 

11.              Tovar nie je možné zaslať na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

 

     

Článok X.
Práva a povinnosti Kupujúceho

1.                  Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 • Predávajúci je povinný:
 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné na nasledovnom odkaze GDPR.

 

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia:

 

1.                  Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.                  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok, pre ktorý platia všetky definície uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

3.                  Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a vyjadril súhlas s ich bezpodmienečným dodržiavaním.

4.                  Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5.                  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6.                  Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane spotrebiteľa ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7.                  V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

8.                  Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.7.2024.

 


 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.                  Obchodník týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2.                  Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu v kamennej predajni na adrese miesta podnikania obchodníka, ako aj na adrese janckulik.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi obchodníkom a kupujúcim.

3.                  Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí so znením reklamačného poriadku uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od obchodníka. Definície a definované pojmy všeobecných obchodných podmienok platia primerane aj na tento reklamačný poriadok.

 

Článok II
Zodpovednosť za vady predaného tovaru

1.                  Predaná vec musí byť v súlade s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v čase dodania) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

2.                  Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

3.                  Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

4.                  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

5.                  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.                  Ak obchodník pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však obchodník o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré obchodník zákazníka neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť obchodníkovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, tzn. aj tovar prijatý ako dar.

 

Článok 3
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

1.                  Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vady, ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej, ak nie je v záručnom liste určené inak.

2.                  Kupujúci má právo si uplatniť práva zo zodpovednosti za vady v kamennej prevádzke na adrese miesta podnikania obchodníka alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese miesta podnikania obchodníka. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

3.                  Obchodník, alebo ním určená osoba sú povinný vybaviť reklamáciu čo najskôr. Obchodník poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady podľa čl. 4 nižšie bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. V tomto vytknutí uvedie primeranú lehotu, v ktorej vadu odstráni. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

4.                  Obchodník je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

5.                  V prípade uplatnenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie, začína zákonná lehota prinúť až faktickým doručením reklamácie.

6.                  Obchodník je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného listu.

7.                  Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.

 

Článok 4
Všeobecné podmienky reklamácie

1.                  Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný obchodníkom

b) vyplnený záručný list, ak bol vystavený

c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

d) v prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu

 

Článok 5
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1.                  Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.

2.                  Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.

3.                  Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval. Na účely opravy alebo výmeny spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní vec obchodníkovi.

4.                  V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

5.                  Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou

6.                  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

7.                  Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

8.                  V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.                  Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí spotrebiteľ na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.

10.              Pri odstránení vady výmenou veci nemá obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

 

11.              Upozornenia v súvislosti s reklamáciou: Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Spotrebiteľ je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Reklamáciu nie je možné vybaviť bez odstránenia hesiel výrobku. V prípade, že je výrobok prihlásený na lokalizačnú službu, je potrebné najskôr zariadenie odhlásiť z danej služby. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie obchodníkom, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačné konania braný dátum od dodania prístupových kódov spotrebiteľom. Pokiaľ prevzaté zariadenie odovzdal spotrebiteľ bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, obchodník nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska. V prípade že servisné stredisko v zariadení zmení software alebo firmware, obchodník nezodpovedá za zmenu ovládania zariadenia, za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Poprosíme zálohujte si dáta zo zariadení s internou pamäťou (mp3, HDD). Ak spotrebiteľ doručuje na reklamáciu tovar, ktorý obsahuje spotrebiteľom nainštalované aplikácie (napríklad sociálne siete), spotrebiteľom urobené fotografie, videá a podobne, odporúčame, aby tieto boli pred odoslaním tovaru na reklamáciu odstránené, resp. vymazané. Uvedené neplatí, pokiaľ vada tovaru znemožňuje spotrebiteľovi tieto aplikácie, fotografie, videá atď. odstrániť. V takomto prípade odporúčame po odstránení vady z bezpečnostných dôvodov zmeniť prístupové heslá.

12.              V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie obchodníkom alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na obchodníka so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke  http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

13.              Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty v prípade, ak

 • obchodník vec neopravil ani nevymenil,
 • obchodník vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
 • obchodník odmietol odstrániť vadu z dôvodu, že oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti,
 • vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, alebo
 • obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

14.              Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.

15.              Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

16.              Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie obchodník.

17.              Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

18.              Spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec obchodníkovi na náklady obchodníka. Obchodník zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak obchodník vec v primeranej lehote neodstráni, môže spotrebiteľ zabezpečiť odstránenie a doručenie veci obchodníkovi na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.

19.              Obchodník po odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci obchodníkovi alebo po preukázaní, že spotrebiteľ zaslal vec obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

20.              Obchodník vráti kúpnu cenu spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri zaplatení kúpnej ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník.

21.              Obchodník nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od spotrebiteľskej zmluvy.

Článok 6
Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

1.                  Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

 • mechanicky
 • násilným otváraním, neodborným zásahom
 • vyššou mocou
 • zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
 • strhnuté alebo inak znehodnotené sériové číslo
 • obchodník neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu
 • značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve
 • ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia obchodníkom uznaná

2.                  Obchodník bod č.6 uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so zákonom  č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 7
Osobitné podmienky reklamácie

1.                  Pri reklamovaní tovaru (počítač, telefón, atď.) ktorý slúži na spracovanie, uchovanie, prenos informácií a dát je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4. potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v tovare nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade obchodník nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

2.                  Ak obchodník (určená osoba) zistí, že reklamovaný tovar obsahuje nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

3.                  Pri reklamovaní tovaru obchodník nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servise. Kupujúcemu sa odporúča zálohovať všetky dáta a údaje. Pri takzvanom spotrebnom tovare (batérie, žiarovky, filtre, atď.) je nutné rozlišovať medzi záručnou dobou a životnosťou. Záručná doba je 24 mesiacov, životnosť je však všeobecne kratšia (podľa okolností). Záručná doba sa vzťahuje na náhle skolabovanie a nie na postupnú stratu kapacity.

 


 

 

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

Obchodník:

Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R, Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo

029 01 Námestovo, Slovenská republika

e-mail: satir@janckulik.sk, tel.: 0905581070

(ďalej len „Obchodník“)

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s Obchodníkom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese uvedenej v časti Obchodník tohto poučenia vyššie.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu uvedenú v časti Obchodník najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je závislý od hodnoty objednaného tovaru, pričom sa pohybuje od 5 – 20 eur.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Copyright 2017 - 2024 © www.fotopasce.com