Novinky
HIKMICRO

Hľadanie prvej termovízie môže byť náročná úloha. http://www.fotopasce.com/kategoria/testy-a-ukazky-foto-video/

viac
Máte záujem vyskúšať

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaru

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Spoločnosť Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R so sídlom Hviezdoslavovo nám.201,
029 01 Námestovo v zmysle Zákona č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2008 vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti spoločnosti Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R a jej zákazníkov

9.1. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.fotopasce.com je poskytovaná zaručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho.

9.2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

9.3. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať (batérie a iný spotrebný tovar).

9.4. Predávajúci je povinný záručnú reklamáciu vybaviť do 30 dní. V prípade, že závada nebola odstránená do 30 dní, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má nárok na vrátenie tovaru prípadne na výmenu tovaru.

9.5. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu reklamáciu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

a) kupujúci vadu zistil,
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

  V pripade, že si kupujúci nesplní svoju povinnosť oznámiť predávajúcemu reklamáciu vady tovaru ihneď ako vadu zistí, kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré spotrebiteľ spôsobil sám,
b) o ktorých spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru,
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

9.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

9.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v internetovom obchode www.fotopasce.com.

9.10. Tento reklamačný poriadok je platný pre všetky uzavreté obchodné prípady, pokiaľ nie sú písomnou, alebo elektronickou formou dojednané iné záručné podmienky.

9.11. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

9.12. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci je povinný predložiť vadný tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

9.13. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu formou elektronickej komunikácie (e-mailom) v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

Zákazník je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na vlastné náklady.
Kupujúci je povinný vyplniť Reklamačný formulár a doručiť ho predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom. Reklamačný formulár je umiestnený na stránke internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

Tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nepreberáme.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu:

Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R
Hviezdoslavovo nám.201
029 01 Námestovo
Slovenská republika

9.14. V prípade neoprávnenej reklamácie môže predávajúci účtovať kupujúcemu vzniknuté náklady súvisiace s prešetrením funkčnosti produktu a náhradou vynaložených nákladov, ktoré vznikli iným sprostredkujúcim inštitúciám, podieľajúcich sa na prešetrení reklamácie

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Cieľom zákona č.39112015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je vytvorenie novej možností pre spotrebiteľov riešiť' svoj spor s
predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi
nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim
o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská
obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, do znamená, že bude oprávnená
riešiť' aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich
zo zmlúv poskytovaní finančných služieb.
V zmysle zákona č. 39112015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov upozorňujeme, že spotrebiteľ' musí využiť' všetky zákonom dané
možností pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatni
si svoje právo v reklamačnom konaní.
Zákon i. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa ďalej nevzťahuje na spory:
o v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
. pracovno - právneho charakteru,
o súvisiace so službami všeobecného záujmu
o súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
o súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou
vysokou Školou alebo štátnou vysokou školou,
 finančné služby.
Spotrebiteľ' bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, do využije všetky
možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť' sa na subjekt alternatívneho rie5enia sporu, ktor6ho hodnota
bude vyšsia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory ,,domáceho', ale aj na spory
,,cezhraničné", t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na uzemi SR.
Subjekt alternativneho riešenia sporu ukonči spor do 90 dni odo dňa jeho začatia pričom o predĺžení
lehoty o 30 dni (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Ak spotrebitel' nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak
porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť' podať' návrh na príslušní subjekt. Nevylučuje to
možnosť' riešiť' svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon
vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať' pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by
poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mat' vplyv na jej nestrannosť', resp. by mohlo
dôjsť' ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať' účastníkov tohto sporu. Poverená osoba
navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť' viest' cely spor k tomu, aby sa
dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnúť dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej
lehote sa môžu rozhodnúť', či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení
sporu je pre strany sporu záväzná.
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo
ohrozený práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá
záväznú povahu, avšak veľmi významné môže pomôcť' spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať' svojich
práv súdnou cestou. Spotrebiteľ' má možnosť' ukončiť' účasť' na alternatívnom riešení sporu v
ktoromkoľvek štádiu.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na stránke Ministerstva
hospodárstva SR - www.mhsr.skInšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Copyright 2017 - 2021 © www.fotopasce.com